زندگی برای کسانی که فکر می کنند یک کمدی و برای کسانی که احساس می کنند یک تراژدی است./هوراس والپول
۱۴۰۱/۹/۷
مطالب بیشتر
مطالب بیشتر
مطالب بیشتر
مطالب بیشتر