میترا استاد

نجفی در اولین بخش بازپرسی علت رفتن به قم آن هم بعد از قتل همسر دومش به نام میترا استاد را فاش کرد.

نجفی گفت: رفتم تا سرخاک پدر و مادرم رفته و بعد با بازگشت به تهران خودم را تسلیم کنم.

در این جلسه بازپرسی نجفی که عصبی به نظر می رسید خنده های روانی ای داشت او با لباس زندان و دستبند روی مچ هایش روبروی محمد شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی تهران ایستاده بود تا آماده بازجویی شود.